Kursavdeling

Tana videregående skole samarbeider med Troms landbruksfaglige senter om et felles fagsenter for landbruket i Troms og Finnmark.

Tana videregående skole ønsker i samarbeid med Nordnorsk landbruksråd (NNLR) og Senja vgs, å opprette "Arktisk landbruksfaglig senter for Troms og Finnmark". I praksis er dette en utvidelse av dagens "Troms landbruksfaglige senter". Tana Videregående skole har fått prosjektmidler for 2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms – og Finnmark for å planlegge et felles Fagsenter med Senja Videregående skole.

Hovedmål: Øke kompetansen i hele landbruksnæringen ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringen. Senteret skal være med på å sikre og utvikle et fremtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.

Fagsenterets hovedoppgave skal være å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet, samt å støtte opp om og være med på å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak i det nye storfylket Troms og Finnmark. Oppgaver vil være å initiere og gjennomføre landbruksrelaterte utviklingsprosjekt, formelle utdanningsløp som agronomkurs for voksne eller studiepoengkurs i tillegg til kortere temakurs (2-3 dager), seminarer, studieturer, landbrukskaféer, temakvelder m.m.

Målgrupper:

  • Gårdbrukere og andre som er bosatt på gårdsbruk
  • Avløsere og andre som er tilsatte i landbruket
  • Gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører i privat og offentlig virksomhet
  • Landbruks- og fagorganisasjoner, veiledningstjenester og veterinærtjenester
  • Driftsansvarlige for offentlige og private anlegg som krever biologisk kompetanse
  • Andre med interesse for landbruk og naturbruk

Tana og Senja Videregående skole har i samarbeid med Troms Bondelag, Finnmark Bondelag og Finnmark Bonde- og småbrukerlaget søkt om midler til å arrangere kurs. Etter hvert som vi får midler legger vi ut informasjon.

Det er et ønske å få tips til hvordan kurs som kan være nyttig for landbruket i nord og som er etterspurt. Send oss gjerne tips.

Prosjektleder: Anbjørg Henriksen Varsi

Kommende kurs

Til toppen