Språk

 

Superenkel forskning


Elevene demonstrerer med plakat - Klikk for stort bilde

 

Super enkel forskning viser at ingen overlever uten mat

SEF er forkortelsen på «Super enkel forskning viser at ingen overlever uten mat» og er tittelen på prosjektet, som eies av Tana vgs, Finnmark Bondelag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag.

Bakgrunn

Stortingsmelding nr. 9, 2011-2012 «Velkommen til bords», tar sikte på å øke Norsk matproduksjon med 20 % i de kommende årene. Dette skal blant annet oppnås gjennom kompetanseheving i alle ledd i landbruksnæringa - fra råvareprodusenten via veilederen i samvirkeorganisasjonene til forskeren. Stortingsmeldinga slår også fast at vi skal ha et landbruk og hele landet, samt at vi skal utvikle landbruket på lokale ressurser.

For at vi skal klare dette målet er kunnskapsoppbygging og kompetanseheving i alle ledd av næringa helt avgjørende. Videregående opplæring vil være sentral for at denne kompetansen kommer på plass. Gjennom samarbeid med næringa ønsker Tana videregående skole å vise Finnmarksungdom den unike og brede kompetansen en utdanning innenfor Naturbruk gir.

Landbruket er en kompetansekrevende næring. Det å være bonde krever kompetanse innenfor mange fagområder fra bedriftsledelse, økonomi, teknologisk kunnskap og agronomi til å være håndverker. De bøndene som klarer å se sammenhengen mellom alle disse fagområdene, er de som får lønnsomhet i produksjonen. Dette forholdet gjelder også for rådgiverne som bonden jobber sammen med. De beste rådgiverne er de som også har praktisk innsikt i bondeyrket.

Nøkkelen til økt rekruttering til både landbruket og Tana videregående skole, ligger i landbrukets gode rykte. Denne omdømmebygginga gjør vi som er i næringa best sammen. Gjennom framsnakking og sammen å fronte næringa i samfunnet, tror vi på økt rekruttering både til naturbruksutdanning og til primærnæringa.

 

I samarbeid med næringa ønsker vi

  • å gi ungdom mulighet for å prøve ut landbruksyrket i hjemkommunen sin gjennom arbeidslivsfaget landbruk. Dette er i tråd med den nye ungdomsskolesatsingen.
  • å gi karriereveiledere innsikt i mulighetene ungdom får gjennom en utdanning innenfor programområde naturbruk

Målsettinger i prosjektet:

  • Det er utviklet en lokal læreplan for arbeidslivsfaget landbruk.
  • Lokale gårdbrukere har tatt på seg å være verter for faget og faget er gjennomført i minst 2 kommuner i Finnmark ved prosjektavslutning
  • Minst 20 ungdommer har deltatt i faget
  • 20 rådgivere i grunnskoler i Finnmark har vært innom skolen evt lokale gårdsbruk og fått et innblikk i mulighetene som ligger i dagens Naturbruksutdanning
  • Landbruksnæringa og skolen er sammen synlig på aktuelle arenaer rundt omkring i fylket.

Kontaktperson

Tonje Kristine Halvari
Lærer
78 96 39 15