Språk

 

Samisk historie

Flagging utfor elevhjemmet - Klikk for stort bilde

 

 Kursrekke for elever, ansatte og andre interesserte ved Tana videregående skole. Forelesninger i historie av Steinar Pedersen.

Målsetting: Øke kunnskapen rundt historiske temaer som har vært mindre fokusert i norsk skoleverk.

 


Interesserte utenifra kan delta på en enkelt kursdag, om det er et spesielt tema som du er ekstra interessert i. Det er mulig å kjøpe lunsh i kantina etter forelesninga (40 kr).

 
Tema: 
 
Fredag 6.2.15 kl 8.00 til 09.55 (fram til flaggheising)
Det første samiske landsmøtet, 6. februar 1917.
Bakgrunn: Trengselstid for samisk kultur. 
Oversikt over undervisningsopplegget for vårhalvåret
 
Onsdag 18.2. kl 9.00 til 11.30
Det tidlige forholdet mellom folkegruppene. Grenser. Finnmark – koloni?
Forholdet mellom folkegruppene i viking og sagatid 
Samene – skattepliktige til tre konger
Grensene trekkes.
Finnmark – en koloni?
 
Onsdag 25.2. kl 9.00 til 11.30
Samenes rettslige stilling på 17- og 1800-tallet. 
Lappekodisillen av 1751. Samenes "Magna Charta" - med særlig vekt på Finnmark.
Grunnlova av 1814. Utvikling av en sterk norsk nasjonalisme, og negativt syn på samisk språk og kultur.    Læra til den norske historiske skole.
 
Onsdag 11.3. kl 9.00 til 11.30
Fornorsking og fornektelse av samiske rettigheter. 
1848 – Finnmark defineres som statens eiendom fra gammelt av
Fornorsking – et hovedmål. Samene nederst på rangstigen. 
Sosialdarwinisme
Etnisk lagdeling og rasisme
Sørsamisk reindrift pressa til det ytterste.
Kolonisering og offentlig understøtta tilflytting til samiske områder
1902 – Finnmark - salg av jord kun til norsktalende. 
Mellomkrigstida – en fimbulvinter for samisk kultur
 
Onsdag 18.3. kl 9.00 til 11.30
Grunnlovsparagraf, sameting, finnmarkslov og Finnmarkseiendommen.
Forsiktig oppmyking i etterkrigstid. Samisk råd for Finnmark. Samekomiteen av 1959.
Samiske organisasjoner.  Den internasjonale urfolksbevegelsen
Altasaka rundt 1980. Utredninger om landrettigheter og kultur.
Grunnlovsparagraf, sameting, samisk språklov, finnmarkslov (finnmarkskommisjon og utmarksdomstol for Finnmark), FeFo
 
Onsdag 25.3. kl 9.00 til 11.30
Bruken av maritime naturgoder: 
Samisk sel og hvalfangst. 
Pomorhandelen – frem til sammenbruddet i 1914.
Sjøfisket – herunder finnmarkingenes formelle førsterett til ressursene i havet. 
 Den nyeste rettsutviklinga – sjøsamene definert utenfor urfolksretten
 
Onsdag 15.4. kl 9.00 til 11.30
Laks i sjø og elv.
Laksefisket i Deatnu-Tanavassdraget - en samisk basisnæring fra gammel tid til i dag. 
o Fiskemetoder
o Rettsutvikling
o Tradisjonell forvaltning av predatorer  
Sjølaksefisket i Finnmark – en betydelig bygdenæring fra andre halvdel av 1800-tallet. Utviklinga frem til i dag
 
Onsdag 22.4. kl 9.00 til 11.30
Villreinfangst og tamreindrift. Jakt. Fehold og jordbruk.
 
 
Onsdag 29.4. kl 9.00 til 11.30
Trekk fra samisk etnologi, værtegn, ordtak, folkemedisin, m.v.
Samisk religion – hellige steder i Tanaområdet.
 
1 dags ekskursjon i Tanaområdet etter nærmere avtale – begynnelsen av juni. Info kommer. 
 
 

Kontaktperson

miljøarbeider og nattevakt
78 96 39 20